Sociological methodology

Sociological methodology
0081-1750
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1969- (2 years)
https://www.jstor.org/journal/socimeth