Linguistica Pragensia

Linguistica Pragensia
Ανοικτής Πρόσβασης
2007 – v. 17 (1-2), 2008 – v. 18 (1-2), 2010 – v. 19 (1-2), 2010 – v. 20 (1-2), 2011 – v. 21 (1-2), 2012 – v. 22 (1-2)
http://portico.org/stable?cs=ISSN_08628432
,