Βάση δεδομένων

Econlit
1886-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://search.proquest.com/econlit/index?accountid=28375
EMIRE
Εργασία και εργαζόμενοι-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Εργασιακές σχέσεις, Βιομηχανική πολιτική, Labor-european Union countries, Industrial policy
1991-2003
https://www.eurofound.europa.eu/el/emire-dictionary
MathSciNet
1864-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://mathscinet.ams.org/mathscinet
Philosopher’s Index, The
1940-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://search.ebscohost.com/
Scopus
Συνδεσμός Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
https://www.scopus.com
Thesaurus Linguae Graecae®
Συνδεσμός Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
http://stephanus.tlg.uci.edu/
Web of Science
1970-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.isiknowledge.com/
WebDewey
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://dewey.org/webdewey/login/login.html
Ανακοινώσεις Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
http://europa.eu/rapid/search.htm