Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
0738-0526
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/4sreview
Συνεχίζει το: Bulletin of the American Association of Teachers of Slavic and East European Languages. Συνεχίζεται από: Slavic and East European journal, The
1954-1956
2325-7695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/aatseeljournal
Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
0365-0855
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapecommroya
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
0365-5695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapeprinphil
2011-
http://academia.lis.upatras.gr/
2010 – v. 16 (1-4), 2010/2011 – v. 17 (1-4)
2029-4174
Ανοικτής Πρόσβασης
http://portico.org/stable?cs=ISSN_13920138
,
Συνεχίζει το: Journal of the Royal African Society
1944- (7 years)
0001-9909
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/africanaffairs
Συνεχίζει το: Black American literature forum
1992- (3 years)
1062-4783
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afriamerrevi
2020
1937-2108
Πανεπιστήμιο Πατρών
https://www.mitpressjournals.org/loi/afar
Συνεχίζεται από: International journal of African historical studies, The
1968-1971
0001-9992
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afrihiststud
Συνεχίζεται από: African studies review
1958-1969
0568-1537
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afristudbull
Συνεχίζει το: African studies bulletin. Απορρόφησε το: ASA review of books
1970- (3 years)
0002-0206
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/afristudrevi
Απορροφήθηκε από: Journal of British studies
1969-2004
0095-1390
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/albiquarjconcbri
Συνεχίζει το: Transactions of the Anthropological Society of Washington
1888- (7 years)
0002-7294
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ameranth
1935- (2 years)
0002-7316
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ameranti
1908-1910
1532-5059
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amereconassoquar
1974- (7 years)
0094-0496
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerethn
1895- (5 years)
0002-8762
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerhistrevi
Συνεχίζει το: American journal of archaeology and of the history of the fine arts, The
1897- (3 years)
0002-9114
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjarch