Δικτυακός τόπος

BenchSci
https://landing.benchsci.com/academic

Ανοικτής Πρόσβασης

http://www.philosophypages.com/dy/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

https://sites.google.com/site/minddict/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

EarthArXiv: a free preprint service for the Earth sciences
https://eartharxiv.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

Πύλη ανοικτής πρόσβασης

https://quod.lib.umich.edu/d/did/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

https://www.iep.utm.edu/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

OSF Preprint Archive
Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης
https://osf.io/preprints/discover
Paleorxiv: a preprint archive for Paleontology
https://paleorxiv.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

http://www.philolex.de/philolex.htm

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

https://plato.stanford.edu/

Πηγή ανοικτής πρόσβασης

The Lens: free, open and private innovation cartography
https://www.lens.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Curia)
Δικαστικές αποφάσεις, Δίκαιο-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Judgment, European Union
1952-
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/greece_el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1952-
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1945-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://europa.eu/european-union/index_el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el