Δικτυακός τόπος

Core
https://core.ac.uk/

Ανοικτής Πρόσβασης

EarthArXiv: a free preprint service for the Earth sciences
https://eartharxiv.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

Paleorxiv: a preprint archive for Paleontology
https://paleorxiv.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

The Lens: free, open and private innovation cartography
https://www.lens.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

United Nations Digital Library
https://digitallibrary.un.org

Ανοικτής Πρόσβασης

Βιβλιοθήκη Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Curia)
Δικαστικές αποφάσεις, Δίκαιο-Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της, Judgment, European Union
1952-
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/greece_el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1952-
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1945-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://europa.eu/european-union/index_el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://www.consilium.europa.eu/
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1949-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
https://www.coe.int/en/web/portal/home
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
Ευρωπαϊκή Ένωση, European Union
1998-2012
http://www.eia.org.uk/
Εργασία και εργαζόμενοι, Ευρωπαϊκή Ένωση, Labor, European Union
1975-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ευρωπαϊκή Ένωση, Δημόσια διοίκηση, European Union, Public administration
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://www.eipa.eu/
Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Public administration, European Union
1981-
http://www.eipa.eu/