Ελληνικά περιοδικά

2011-
http://academia.lis.upatras.gr/
Συνεχίζει το: Επιστημονική επετηρίδα της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία εκδιδόταν σε έντυπη μορφή και από το 2006 εκδίδεται ηλεκτρονικά ως AUMJ.
2008-
2011-
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/electra/
Μόνο ένα τεύχος του 2009.
2009
Συνεχίζει το: Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
2002-
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jhvms/