Αμερική-Πολιτισμός

1892- (5 years)
0043-5597
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.jstor.org/journal/willmaryquar