Αναγέννηση

Συνεχίζεται από: Renaissance quarterly
1948-1966
0277-903x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/renaissancenews
Συνεχίζει το: Renaissance news. Απορρόφησε το: Studies in the Renaissance
1967- (3 years)
0034-4338
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/renaquar
Συνεχίζεται από: Sixteenth century journal, The
1970-1971
0080-987x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sixtcentessastud
Συνεχίζει το: Sixteenth century essays and studies
1972- (5 years)
0361-0160
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sixtcentj
Απορροφήθηκε από: Renaissance quarterly
1954-1974
0081-8658
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/studrena