Ανθρωπολογία

Συνεχίζει το: Transactions of the Anthropological Society of Washington
1888- (7 years)
0002-7294
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/ameranth
1972- (5 years)
0084-6570
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/annurevianth
Συνεχίζεται από: Journal of anthropology, The
1863-1870
1368-0382
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/anthrevi
Συνεχίζει το: RAIN
1985- (5 years)
0268-540x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/anthtoda
1959-1971
0067-8503
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/bienrevianth
1986- (7 years)
0886-7356
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/cultanth
Συνεχίζει το: Yearbook of anthropology
1959- (5 years)
0011-3204
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/curranth
Συνεχίζει το: Anthropological review, The. Συγχωνεύτηκε με: Journal of the Ethnological Society of London, The (1869), για να σχηματίσει: Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The
1870-1871
1356-0123
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/janthropology
Σχηματίστηκε από την ένωση των: Journal of anthropology, The; Journal of the Ethnological Society of London, The (1869) . Συνεχίζεται από: Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The
1872-1906
0959-5295
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/janthinstgreabri
Συνεχίζει το: Transactions of the Anthropological Society of London
1864-1870
1356-0131
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/janthsocilond
Συνεχίζει το: Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The. Απορροφήθηκε από: Man
1907-1965
0307-3114
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jroyaanthinstgre
Συνεχίζει το: Man
1995- (5 years)
1359-0987
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jroyaanthinst
Απορρόφησε: Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, The. Συνεχίζεται από: Journal of the Royal Anthropological Institute, The
1901-1994
0025-1496
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/man
1965-1973
0080-4169
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/procroyaanthinst
1974-1984
0307-6776
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/rain
Συνεχίζεται από: Journal of the Anthropological Society of London
1863
1356-014x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/trananthsocilond
Συνεχίζεται από: American anthropologist
1879-1883
1541-4132
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/trananthsociwash
Συνεχίζεται από: Current anthropology
1955
1524-4555
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/yearanth