Ανθωπολογία

Χωρίστηκε σε: Geografiska annaler. Series A, Physical geography; Geografiska annaler. Series B, Human geography
1919-1964
1651-3215
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/geoganna