Αποδημία και εποίκηση

Συνεχίζεται από: International migration review, The
1964-1966
0538-8716
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intemigrdige
Συνεχίζει το: International migration digest, The
1966- (5 years)
0197-9183
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/intemigrrevi