Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0364-1686
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Απορροφήθηκε από: African studies review.
1975-1980
Διεύθυνση διαδικτύου