Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0892-6638
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1987-2013
Διεύθυνση διαδικτύου