Βιομηχανική οργάνωση

Συνεχίζεται από: Bell journal of economics, The
1970-1974
0005-8556
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/belljeconmanasci
Συνεχίζει το: Bell journal of economics and management science, The. Συνεχίζεται από: Rand journal of economics, The
1975-1983
0361-915x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/belljeconomics