Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0031-9333
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1998-2013
Διεύθυνση διαδικτύου