Γεννήσεις. Έλεγχος των

Συνεχίζεται από: Perspectives on sexual and reproductive health
1969-2001
0014-7354
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/famiplanpers
Συνεχίζει το: Family planning perspectives
2002-2010
1538-6341
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/perssexureprheal
1963- (2 years)
0039-3665
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/studfamiplan