Γη

1974-1984
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1991-2013
2169-9313
Πανεπιστήμιο Πάτρων
1985-1990
Πανεπιστήμιο Πάτρων
2003-2013
2169-9003
Πανεπιστήμιο Πάτρων