Διαθεματική

EarthArXiv: a free preprint service for the Earth sciences
https://eartharxiv.org/

Αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης

Journal and Highly Cited Data, JHCD
1997-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://jcr.clarivate.com/
Web of Science
1970-
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.isiknowledge.com/