Διεθνές δίκαιο

1907- (2 years)
0002-9300
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/amerjintelaw
Συνεχίζεται από: Journal of conflict resolution, The
1957
0731-4086
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/confreso
Συνεχίζει το: Conflict resolution
1957- (3 years)
0022-0027
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jconfreso