Εκπαίδευση-Ιστορία

Συνεχίζεται από: History of education quarterly
1949-1959
0162-8607
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/histeducj
Συνεχίζει το: History of education journal
1961- (5 years)
0018-2680
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/histeducquar