Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0738-1727
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1990-2013
Διεύθυνση διαδικτύου