Επιστήμη-Ηθικές απόψεις

Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
0738-0526
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/4sreview
Απορρόφησε το: Science & technology studies. Συνεχίζει το: Newsletter on science, technology & human values
1978- (3 years)
0162-2439
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/scietechhumavalu