Επιστήμη και πολιτισμός

Συνεχίζεται από: Newsletter on science, technology & human values
1972-1976
1546-315x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/newsprogpublconc
Συνεχίζει το: Newsletter of the Program on Public Conceptions of Science. Συνεχίζεται από: Science, technology & human values
1976-1978
0738-2618
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/newsscietechhuma
Συνεχίζει το: 4S review. Απορροφήθηκε από: Science, technology & human values
1986-1987
0886-3040
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/scietechstud
Απορρόφησε το: Science & technology studies. Συνεχίζει το: Newsletter on science, technology & human values
1978- (3 years)
0162-2439
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/scietechhumavalu