Επιστημονικές ανακαλύψεις

Συνεχίζεται από: Philosophical transactions (1683)
1665-1677
0370-2316
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtran1665167
Συνεχίζει το: Philosophical transactions (1665). Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London
1683-1775
0260-7085
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtran1683177