Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0019-7939
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1993-2013
Διεύθυνση διαδικτύου