Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1049-7498
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1886-1907
Διεύθυνση διαδικτύου