Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-3565
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1997-2016
Διεύθυνση διαδικτύου