Ιατρική ανθρωπολογία

Συνεχίζεται από: Medical anthropology quarterly
1972-1982
0543-2499
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/medianthnews
Συνεχίζει το: Medical anthropology newsletter
1983- (7 years)
0745-5194
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/medianthquar