Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1317
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1967-2013
Διεύθυνση διαδικτύου