Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0156-7365
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζεται από: China journal, The.
1979-1995
Διεύθυνση διαδικτύου