Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1078-0432
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1995-2013
Διεύθυνση διαδικτύου
Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0009-9147
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1955-2013
Διεύθυνση διαδικτύου