Κλινική ψυχολογία

Είναι υποσύνολο ή συμπλήρωμα του: Psychological science
2000- (5 years)
1529-1006
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/psychscipubint