Κυτταρογενετική

2004-2013
1424-8581
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.karger.com/Journal/Home/224037