Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0022-1937
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
Συνεχίζει το: Journal of Inter-American studies. Συνεχίζεται από: Latin American politics and society
1970-2000
Διεύθυνση διαδικτύου