Μέση Ανατολή-Κοινωνικές συνθήκες

Συνεχίζει το: MERIP reports. Συνεχίζεται από: Middle East report
1986-1988
0888-0328
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/merimiddeastrepo
Απορρόφησε το: Pakistan forum. Συνεχίζεται από: MERIP Middle East report
1971-1985
0047-7265
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/meripreports
Συνεχίζει το: MERIP Middle East report
1988- (3 years)
0899-2851
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/middleeastreport