Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0219-1997
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2008-2013
Διεύθυνση διαδικτύου