Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
1617-9447
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2001-2013
Διεύθυνση διαδικτύου