Μεγάλη Βρετανία-Ιστορία

Απορροφήθηκε από: Journal of British studies
1969-2004
0095-1390
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/albiquarjconcbri
Απορρόφησε το: Albion: a quarterly journal concerned with British studies
1961- (5 years)
0021-9371
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/jbritishstudies