Μεταδοτικές ασθένειες

Συνεχίζει το: Journal of hygiene, The
1987- (5 years)
0950-2688
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/epidinfe