Μηχανική

Συνεχίζει το: Abstracts of the papers printed in the Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Proceedings of the Royal Society of London
1843-1850
0365-0855
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapecommroya
Συνεχίζεται από: Abstracts of the papers comunicated to the Royal Society of London
1800-1837
0365-5695
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/abstpapeprinphil
2001-2013
0301-9233
Πανεπιστήμιο Πάτρων
http://www.tandfonline.com/loi/yirs20
Συνεχίζει εν μέρει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing papers of a mathematical or physical character
1887-1895
0264-3820
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranroyasoc4
Συνεχίζει το: Philosophical transactions. Physical sciences and engineering
1996- (3 years)
1364-503x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranmathphys
Συνεχίζει το: Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and physical sciences. Συνεχίζεται από: Philosophical transactions. Mathematical, physical and engineering sciences
1990-1995
0962-8428
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/philtranphysscie
Συνεχίζεται από: American scientist
1913-1942
0096-977x
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/sigmxiquar