Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0218-1266
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2002-2016