Πίνακες

Συνεχίζεται από: Mathematics of computation
1943-1959
0891-6837
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/mathtablotheaids