Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9003
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
2003-2013