Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
2169-9097
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1991-2013