Πληθυσμός-Ευρετήρια

Συνεχίζει το: Population literature
1937-1999
0032-4701
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/populationindex
Συνεχίζεται από: Population index
1935-1936
1523-8431
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/populite