Πολιτισμός-18ος αι

1967- (5 years)
0013-2586
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/eighcentstud