Συγκριτική πολιτική

1968- (3 years)
0010-4159
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/comppoli