Τέχνη-Εκτίμηση

1983- (3 years)
0734-6018
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/representations