Τίτλος ηλεκτρονικής πηγής
ISSN/ISBN
0278-7407
Πάροχος/Συνδρομητής
Πανεπιστήμιο Πάτρων
Ιστορικό τίτλου
1982-2013