Τεχνολογία-Ιστορία

Συνεχίζεται από: Science & technology studies
1983-1985
0738-0526
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/4sreview
1913- (5 years)
0021-1753
Πανεπιστήμιο Πάτρων
https://www.jstor.org/journal/isis